Algemene voorwaarden | Youmeal

Algemene voorwaarden

De bepalingen hierna vormen samen de Algemene voorwaarden die de Vennootschap volgt bij de levering van haar Diensten aan de Klant.

Artikel 1: Definities

De termen die met een hoofdletter beginnen hebben elk de betekenis zoals hierna volgt:

1.1. “Allergenen” verwijst naar “alle stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, overeenkomstig Bijlage II van de FIC-verordening.

1.2. “Aangeleverde data” verwijst naar de gegevens die door de Klant gecodeerd of geleverd worden om Resultaten te bekomen zoals recepten of technische fiches van gerechten (die minstens een lijst van Ingrediënten bevatten, hun gewicht in gram en het aantal porties), alsook de bijgevoegde informatie over de Recepten en de Ingrediënten waaruit ze bestaan (aankoopprijs, bereidingswijze, exact gewicht, herkomst, verpakking van de Ingrediënten, samenstelling van kant-en-klaarproducten, enz.).

1.3. “Bugs”: verwijst naar ontwerpfouten in de Software waardoor het gebruik van de Software wordt verhinderd of verstoord.

1.4. “Klant” verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten bestelt bij de Vennootschap.

1.5. “Medewerkers” verwijst naar werknemers, agenten, onderaannemers, vennoten en andere medewerkers van de Vennootschap.

1.6. “Account” verwijst naar de onlineaccount die de Klant moet aanmaken op de Website om toegang te krijgen tot de Software.

1.7. “Algemene voorwaarden” verwijst naar deze algemene voorwaarden alsook de eventuele wijzigingen ervan.

1.8. “Overeenkomst” verwijst naar de Algemene voorwaarden, alle overeenkomsten die eraan worden toegevoegd en/of alle documenten waarnaar wordt verwezen (offerte, bestelbon, factuur, e-mailbericht, enz.).

1.9. “Verplichte voedingswaardevermelding” verwijst, in overeenstemming met Artikel 30 van de Verordening, naar de volgende elementen:
a) de energetische waarde; en
b) de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, proteïnen en zout.

1.10. “Trimestriële Beschikbaarheid van de Software (%) ” verwijst naar de verhouding die gedurende een trimester wordt vastgesteld en gelijk is aan 100% min het percentage van Onbeschikbaarheid van de Software (het percentage wordt berekend door de Onbeschikbaarheid van de Software te delen door het totaal aantal minuten van een trimester).

1.11. “Gewaarborgde Trimestriële Beschikbaarheid van de Software” verwijst naar de Trimestriële Beschikbaarheid van de Toepassing minimaal door YouMeal gewaarborgd gedurende de looptijd van de overeenkomst met de klant.

1.12. “Documentatie” verwijst naar de gebruiksaanwijzingen van de Software.

1.13. “Presentatiefiches van de Gerechten” verwijst naar de fiches van de gerechten met notering van informatie over Allergenen, een Lijst van Ingrediënten in dalende volgorde van gewicht, de Verplichte voedingswaardevermelding, Aanvullende nutriënten, Milieu-impact en een Waarderingscijfer gezondheid-planeet.

1.14. “Overmacht” verwijst naar omstandigheden buiten de wil van de Vennootschap die het onmogelijk maken om de Diensten te leveren die door de Overeenkomst werden voorzien. Gevallen van overmacht zijn onder meer: overheidsmaatregelen, oorlogsdaden en terroristische acties, stakingen, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan grondstoffen, tekort aan materiaal of transportmiddelen, machinebreuk, brand, overstromingen, storm, ontploffing, en andere natuurrampen, maar ook hacking, en alle andere gebreken die aan derden kunnen worden toegeschreven met gevolgen voor de goede werking en het normale gebruik van de Software (internetproviders, webhosts).

1.15. “Werkuren”: van 9.00 u tot 17.00 u (GMT+1) tijdens de werkdagen in België (voor de wettelijke feestdagen, zie https://www.belgium.be.

1.16. “Milieu-impact” verwijst naar de nadelige gevolgen voor het milieu te wijten aan de productie van de Ingrediënten (bijvoorbeeld: een vermindering van de niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zoals de hoeveelheid water (L) die nodig is voor de teelt en de kweek, of de vervuiling uitgestoten in het milieu).

1.17. “Ingrediënt” verwijst naar een voedingsstof die een referentie en diverse karakteristieken heeft in de Software en die nodig is voor het samenstellen van een recept. Als de referentie wijzigt, dan betreft dat een ander bijkomend ingrediënt.

1.18. “Geplande Onbeschikbaarheid” (van toepassing op de Beschikbaarheid van de onlinetoepassing van YouMeal): het betreft de periode waarin de YouMeal-Software niet ter beschikking staat, die de onderneming YouMeal buiten de Werkuren plant en waarvan de klant minstens twee dagen op voorhand wordt ingelicht.

1.19. “Onbeschikbaarheid van de Gebruikersinterface” betekent dat de Gebruikersinterface met een interval van 5 minuten onbeschikbaar wordt wanneer men er niet in slaagt om na twee opeenvolgende pogingen toegang te krijgen tot de Gebruikersinterface (www.youmeal.net). De Onbeschikbaarheid van de Gebruikersinterface wordt beëindigd na een periode van 5 minuten als twee opeenvolgende inlogpogingen in de Gebruikersinterface zijn geslaagd.

1.20. “Onbeschikbaarheid van de Toepassing” verwijst naar het aantal minuten Onbeschikbaarheid van de Gebruikersinterface zonder de tijd mee te rekenen van de Geplande Onbeschikbaarheid en van het Dringend Onderhoud.

1.21. “Lijst van Ingrediënten in dalende volgorde van gewicht” verwijst naar de lijst van alle ingrediënten nodig voor een recept dat door de klant wordt gecodeerd, met aanduiding in dalende volgorde van het gewicht van hun eetbare gedeelte.

1.22. “Software” verwijst naar de YouMeal-software, met inbegrip van de databanken die erbij horen. De Software laat de Klant toe Resultaten te bekomen zoals beschreven in artikel 1.29.

1.23. “Dringend Onderhoud” verwijst naar de onbeschikbaarheid die minstens twee dagen op voorhand aan de klant werd meegedeeld.

1.24. “Aanvullende nutriënten” verwijst naar bepaalde nutriënten die een aanvulling zijn bij de Verplichte voedingswaardevermelding, zoals vitaminen en mineralen, vezels en omega 3-vetzuren. Die nutriënten zijn uitgedrukt in percentages van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden per schotel.

1.25. “Prijs” verwijst naar de prijs door de partijen overeengekomen en die door de Klant de wordt betaald voor de Diensten geleverd door de Vennootschap.

1.26. “Intellectuele eigendom” verwijst naar de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software en zijn databanken, tot de Resultaten en tot het Communicatiemateriaal, zoals merkenrechten, de rechten op handelsnamen, tekeningen, logo’s, octrooien, auteursrechten, sui generis rechten op databanken, rechten op computerprogramma’s, rechten op bescherming van knowhow, elk ander intellectueel eigendomsrecht, al dan niet geregistreerd, alsook alle aanvragen tot het verkrijgen van een van die voornoemde rechten, en alle andere rechten die een gelijkaardige bescherming of werking beogen van een van de voornoemde rechten, waar ook ter wereld.

1.27. “Recepten” zijn samenstellingen van minstens twee ingrediënten. 80% van de recepten van de klant moeten uit meer dan twee ingrediënten bestaan. Een recept wordt gedefinieerd door zijn referentie en zijn naam (50% van de nieuwe naam moet overeenkomen met de oude naam). Elk recept dat een andere referentie draagt zal dus een bijkomend recept zijn.

1.28. “FIC-verordening” betekent de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

1.29. “Resultaten” verwijst naar de informatie die de Klant verkrijgt met behulp van de Software na codering van de Aangeleverde data. De Resultaten omvatten tenminste de Allergenen, de Lijst van Ingrediënten in dalende volgorde van gewicht, de Verplichte voedingswaardevermelding, de Aanvullende nutriënten, de Milieu-impact en het Waarderingscijfer gezondheid-planeet. In het geval dat de Klant de aankoopprijs van zijn Ingrediënten codeert, zal hij ook een berekening krijgen van de materiële kostprijs van zijn gerecht. De Resultaten staan vermeld op de Presentatiefiche van de Gerechten.

1.30. “Waarderingscijfer gezondheid-planeet” verwijst naar het cijfer dat een synthese maakt van de Aanvullende nutriënten, de Milieu-impact en bepaalde nutriënten van de Verplichte voedingswaardevermelding (zoals eiwitten, verzadigde vetzuren en zout).

1.31. “Diensten” verwijst naar de diensten omschreven in de Overeenkomst en die door de Vennootschap worden geleverd aan de Klant. De Diensten omvatten onder meer de terbeschikkingstelling van de Software en het Communicatiemateriaal.

1.32. “Website” verwijst naar de internetsite www.youmeal.net van waaruit de Software toegankelijk is.

1.33. “Vennootschap” verwijst naar de vennootschap YouMeal.

1.34. “Communicatiemateriaal” verwijst naar het materiaal dat door de Vennootschap wordt geleverd om de Resultaten en het YouMeal- concept te verduidelijken aan de Klanten, hun klanten en de consumenten. Het betreft de website youmeal.info, de Presentatiefiches van de Gerechten, affiches met voorstelling van de kleurenschaal, roll-ups en totems, tafeldisplays, tafelsets, enz.

Artikel 2: Levering van Diensten

Licentie voor het gebruik van de Software

2.1. Vanaf het ogenblik dat de Klant zijn account volgens de regels heeft aangemaakt, beschikt hij over een niet-exclusieve en onoverdraagbare licentie voor het gebruik van de Software.

2.2. De licentie zoals beoogd in Artikel 2.1 impliceert niet dat de Klant een kopie ontvangt van de Software. De Software is en blijft gehost op de servers van of gehuurd door de Vennootschap, en is uitsluitend toegankelijk via de Website. Om toegang te krijgen tot de Software en deze te gebruiken, moet de Klant een Account aanmaken volgens de instructies van de Vennootschap.

2.3. De Documentatie wordt ter beschikking gesteld van de Klant conform de modaliteiten die tussen de partijen onderling werden afgesproken.

2.4. De Klant mag derden geen toestemming geven om de Software via zijn Account te gebruiken tenzij met voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de Vennootschap.

2.5. De Klant zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat elke persoon die een rechtmatige toegang heeft tot de Software de verplichtingen van de Overeenkomst navolgt.

Terbeschikkingstelling van Communicatiemateriaal

2.6. Er wordt Communicatiemateriaal ter beschikking gesteld van de Klant onder de volgende drie voorwaarden:
a) De Klant beschikt over een Licentie voor de communicatie van de Resultaten zoals voorzien in Artikel 4.6.
b) 80% van de gerechten die de Klant in zijn restaurant aanbiedt zijn het voorwerp van Communicatiemateriaal (en in het bijzonder van de Presentatiefiches van de Gerechten).
c) Duidelijke en zichtbare presentatie van het Communicatiemateriaal aan de klanten binnen in het restaurant.

2.7. Als de Overeenkomst de Terbeschikkingstelling voorziet van Communicatiemateriaal, dan zal dat materiaal aan de Klant worden geleverd binnen de termijnen en volgens de modaliteiten die tussen de partijen werden overeengekomen.

2.8. De Klant zal ervoor zorgen dat het Communicatiemateriaal in een goede staat blijft. De partijen komen indien nodig modaliteiten overeen voor de vervanging van Communicatiemateriaal dat werd beschadigd tijdens de Overeenkomst.

2.9. Bij de afloop van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal de Klant het Communicatiemateriaal opnieuw ter beschikking stellen van de Vennootschap volgens de instructies die zij hierover gaf. In het geval dat het materiaal beschadigd zou zijn, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om van de Klant een schadevergoeding te eisen die gelijkwaardig is aan de kostprijs voor de vervanging van het beschadigde Communicatiemateriaal.

Artikel 3: Inwerkingtreding en looptijd van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum die door de partijen in de Overeenkomst wordt vastgelegd.

3.2. Onder voorbehoud van voortijdige opzegging voorzien in Artikel 7, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van 3 jaar.

3.3. De Overeenkomst wordt op de vervaldag stilzwijgend verlengd.

Artikel 4: Intellectuele eigendom

Eigendom en licenties

4.1. De Software, de Documentatie, de Resultaten, het Communicatiemateriaal en de intellectuele eigendomsrechten die erop betrekking hebben zijn de exclusieve eigendom van de Vennootschap. De Overeenkomst realiseert geen enkele eigendomsoverdracht van de Software, de Documentatie, de Resultaten en het Communicatiemateriaal ten voordele van de Klant.

4.2. De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap niet te betwisten wat betreft het ontwerp en de commercialisering van de Software, de Resultaten en het Communicatiemateriaal.

4.3. De Vennootschap verklaart dat, voor zover haar is bekend, het gebruik van de Software, de Resultaten en het Communicatiemateriaal geen inbreuk pleegt op de Intellectuele eigendom en de contractuele rechten van derden.

De Software

4.4. De Vennootschap kent de Klant, die aanvaardt, gedurende de Overeenkomst, een licentie toe die niet-overdraagbaar en niet-exclusief is voor het gebruik van de Software en de Documentatie voor intern gebruik.

4.5. De Klant heeft geen toestemming om de Software, zijn bestanddelen en de Documentatie te reproduceren, te vertalen, te wijzigen, aan te passen, te veranderen, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen en te disassembleren.

Communicatie van de Resultaten

4.6. Zonder afbreuk te doen aan Artikels 4.8 en 4.9 kent de Vennootschap de Klant, die aanvaardt, gedurende Overeenkomst, een niet-overdraagbare en exclusieve licentie toe voor de communicatie van de Resultaten van de Recepten. De resultaten van de Ingrediënten mogen in geen enkel geval worden gecommuniceerd. Gezien hun evoluerende aard zal het recht op de Communicatie van de volgende Resultaten tot vier (4) maanden worden beperkt: Allergenen, Verplichte voedingswaardevermelding, Aanvullende nutriënten, Milieu-impact en Waarderingscijfer gezondheid-planeet. Die Resultaten moeten worden herberekend en regelmatig worden geüpdatet. Wij bevelen aan om de Communicatie van de Resultaten (Allergenen, Verplichte voedingswaardevermelding, Aanvullende nutriënten, Milieu-impact en Waarderingscijfer gezondheid-planeet), gezien hun evoluerende aard, bij te werken na een wijziging van het recept door de klant of ten laatste na 4 maanden.

4.7. Elke communicatie buiten het Communicatiemateriaal om zal de naam YouMeal vermelden en de datum van de Resultatenberekening.

4.8. Tijdens en na het verstrijken van de Overeenkomst zal de Vennootschap het recht behouden om de anoniem gemaakte Resultaten te gebruiken voor statistische doeleinden.

4.9. Bovendien zal de Vennootschap, tijdens en na het verstrijken van de Overeenkomst, het recht hebben om, met respect voor het imago en de goede naam van de Klant, de Resultaten te gebruiken met de bedoeling de consumenten in te lichten.

Het Communicatiemateriaal

4.10. De Vennootschap kent de Klant, die de voorwaarden van Artikel 2.6 navolgt, gedurende de Overeenkomst een licentie toe voor het gebruik van het Communicatiemateriaal.

4.11. De Klant heeft geen toestemming om het Communicatiemateriaal, op welke wijze of onder welke vorm ook, te reproduceren, te vertalen, te wijzigen, aan te passen, te veranderen en/of te decompileren.

Aangeleverde data

4.12. De Aangeleverde data worden beschouwd exclusieve eigendom te zijn van de Klant.

4.13. Indien de Aangeleverde data, geheel of gedeeltelijk, geen exclusieve eigendom zijn van de Klant, dan garandeert hij alle nodige vergunningen te hebben ontvangen, of bevestigt hij dat hij die zal verkrijgen, voor het gebruik van de Aangeleverde data voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5: Garanties en Aansprakelijkheden

De Vennootschap

5.1. De Vennootschap garandeert de conformiteit van de Software en het Communicatiemateriaal aan de bepalingen van de Overeenkomst. De Gewaarborgde Trimestriële Beschikbaarheid van de Software bedraagt 95%. Behoudens specifiek schriftelijk akkoord tussen de Klant en YouMeal, zullen er per maand niet meer dan 3 (drie) periodes van Geplande Onbeschikbaarheid zijn.

5.2. Met uitzondering van de waarborg bedoeld onder Artikel 5.1 hierboven, waarbij een uitdrukkelijke afwijking wordt voorzien op de Algemene voorwaarden of van de ondersteuning voorzien in Artikel 6, zal de Vennootschap geen enkele andere garantie bieden, noch enige aansprakelijkheid op zich nemen voor de geleverde Diensten.

5.3. De prestaties van de Vennootschap volgens de Overeenkomst zijn een middelenverbintenis. De Vennootschap moet alle mogelijke inspanningen doen voor de levering van de Diensten en Producten. De uitvoerings- en leveringstermijnen worden slechts ter indicatie opgegeven. De Diensten en Producten zijn voor hun normaal gebruik voorzien, en geen enkele andere waarborg of aanduiding, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, zal van toepassing zijn, inbegrepen, en niet exhaustief, de waarborgen van commercialiteit, kwaliteit, performantie en authenticiteit. De verplichting van de Vennootschap kan niet worden beschouwd als een plicht om een bepaald resultaat te bereiken. De Vennootschap garandeert niet dat de Diensten en Producten zullen beantwoorden aan de specifieke behoeften van de Klant, of dat ze geen fouten zullen bevatten. De Vennootschap garandeert ook niet dat de Diensten en Producten permanent zullen werken.

5.4. De Vennootschap zal zijn beste inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Resultaten door de Klant verkregen volledig, correct, precies en up-to-date zijn. Echter, gelet op het feit dat de informatie die aan de Vennootschap wordt geleverd onjuistheden zou kunnen bevatten en dat er een aantal externe belanghebbenden zijn (leveranciers, agro-industrie, enz.), erkent de Klant dat de Resultaten slechts een indicatieve waarde hebben.

5.5. Wat ook de aard, de grond en de modaliteiten van de eis tegen de Vennootschap of haar Medewerkers mogen zijn, de totale schadevergoeding aan de Klant ter compensatie van het nadeel dat hem werd berokkend, kan niet hoger zijn dan Prijs van de betaalde Diensten en voorwerp van de klacht, behalve bij zware nalatigheid of kwaadwillig opzet vanwege de Vennootschap of zijn Medewerkers.

5.6. De Vennootschap kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade uit commercieel verlies of verlies van inkomsten door de Klant en veroorzaakt door het gebruik van de Software, het Communicatiemateriaal of de Resultaten. De Vennootschap zal eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade uit onregelmatig, ongepast en niet-conform gebruik van de Software, het Communicatiemateriaal of een Resultaat door de Klant.

5.7. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor achterstand of schade die voortkomen uit de verplichtingen van de Klant, onder meer indien hij geen informatie heeft gegeven en/of de nodige data heeft aangeleverd voor het openstellen van zijn Account of voor het verkrijgen van de Resultaten.

De Klant

5.8. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Software, het Communicatiemateriaal door de Vennootschap geleverd, en de Resultaten.

5. 9. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen die uit het gebruik van de Resultaten zouden blijken door onjuiste of gebrekkige codering door de Klant van de Aangeleverde data.

5.10. De Klant garandeert dat zijn Aangeleverde data geen inbreuk vormen op de Intellectuele eigendomsrechten van derden, het recht op privéleven, het recht op afbeelding of elk ander recht van derden, dat ze niet in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde en eventueel toepasselijke gedragscodes, dat de computergegevens die hij aanlevert geen virussen bevatten, en, in het algemeen, dat de Aangeleverde data niet in strijd zijn met wet- en regelgeving die van toepassing is, zoals de wet op de handelspraktijken.

5.11. De Klant zal de Vennootschap niet aansprakelijk stellen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door:
a. enig onderdeel van zijn Aangeleverde data, zoals een virus, een ‘Bug’ of een gebrek in een tekening of een bestand;
b. enige vordering van een derde betreffende het gebruik van de Software, het Communicatiemateriaal of de Resultaten door de Klant.

5.12. De Klant zorgt ervoor dat de Software, het Communicatiemateriaal en de Resultaten op een ernstige en zorgvuldige wijze worden gebruikt, en conform aan de modaliteiten die door de partijen werden vastgelegd. De Klant onthoudt zich van elk gebruik van de Software, het Communicatiemateriaal en de Resultaten dat de eer of de goede naam van de Vennootschap zou schaden.

5.13. De levering van Diensten en Producten is afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de Klant bij de levering. De Klant heeft de verplichting om (i) de Vennootschap, schriftelijk en binnen de gestelde termijnen, alle noodzakelijke gegevens en informatie te verstrekken, en de Vennootschap op de hoogte te brengen van alle voorwaarden met betrekking tot de levering van de Diensten en Producten, (ii) bij te dragen aan de organisatie van het werk, en (iii) de nodige en gepaste interne middelen te voorzien opdat de Diensten en Producten kunnen worden geleverd zoals overeengekomen.

5.14. De Klant verbindt zich ertoe de software te gebruiken met een van de volgende browsers: Chrome, Firefox en Safari.

Artikel 6: Support

6.1. De Vennootschap verbindt zich ertoe om Bugs op te lossen, op haar kosten en conform de modaliteiten voorzien in dit artikel.

6.2. De ondersteuning is aan volgende voorwaarden onderworpen:
• de Klant moet de gebruiksaanwijzingen van de Software hebben nagevolgd zoals ze in de Documentatie staan vermeld.
• de programma’s of instructies in kwestie mogen in geen enkel geval gewijzigd zijn door andere personen dan door de Vennootschap.

6.3. Bovendien, is deze garantie op ondersteuning niet van toepassing op:
• functionele fouten als gevolg van een ongeluk, gebrekkig materiaal van de Klant, of abnormaal gebruik van de Software door de Klant;
• elke storing te wijten aan een derde die bij de goede werking en het normale gebruik van de Software is betrokken (internetproviders, webhosts, enz.);
• Overmacht, zoals omschreven in Artikel 10 van de Algemene voorwaarden.

6.4. De Vennootschap zal tussenkomen op basis van een precieze en gedetailleerde beschrijving (de ‘Beschrijving’) van het probleem die aan de Vennootschap wordt bezorgd door een referentiepersoon van de Klant.

6.5. De procedure voor een interventie van de Vennootschap gaat als volgt:
– de Vennootschap bevestigt de ontvangst van de Beschrijving aan de Klant binnen een termijn van maximum 72 uur volgend op de ontvangst van de Beschrijving (tijdens werkdagen);
– indien het een Bug betreft, zal de Vennootschap haar beste inspanningen leveren om er zo snel mogelijk aan te verhelpen;
– indien het geen Bug betreft, zal de Vennootschap de Klant erover informeren en de partijen zullen samen overleggen om het vastgestelde probleem op te lossen, als dat nodig is voor een normaal gebruik van de Software.
– een Dringend Onderhoud zal niet meer dan 5 uren per maand in beslag nemen.

6.6. Indien de Vennootschap geen oplossing vindt voor een Bug en voor zover de Klant werkelijke schade opliep, zal de Vennootschap naar de Klant toe een commercieel gebaar doen, dat naar goeder trouw wordt onderhandeld, zoals bijvoorbeeld het gratis gebruik van de Software gedurende een bepaalde periode.

6.7. In het geval van herhaaldelijke niet-gerechtvaardigde interventieaanvragen vanwege de Klant, zal de Vennootschap zich het recht voorbehouden om de tijd die zij nodig had om de voornoemde interventieaanvragen te onderzoeken in regie te factureren aan de Klant.

Artikel 7: Exceptie van niet-uitvoering en opzegging

7.1 De Vennootschap kan het geheel of een gedeelte van zijn contractuele verplichtingen opschorten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval van niet-nakoming door de Klant van zijn contractuele verplichtingen, onder meer bij gebreke van betaling van de Prijs, zonder afbreuk te doen aan zijn opzeggingsrecht zoals hierna voorzien.

7.2. De Vennootschap heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen zonder voorafgaande kennisgeving (vooropzeg) noch vergoeding, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder afbreuk te doen aan haar recht op een eventuele schadevergoeding, in het geval van:
a. een gerechtelijke procedure voor reorganisatie, faillissement, ontbinding en beëindiging van de activiteiten van de Klant voor welke reden dan ook;
b. niet-nakoming door de Klant van zijn contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen, en, indien die nalatigheid kan worden opgelost, in het geval dat de Klant er niet in slaagt eraan te verhelpen binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de aanklacht van de Vennootschap door schriftelijke kennisgeving.
c. Overmacht zoals omschreven in Artikel 10 hierna, indien de situatie van overmacht meer dan twee (2) maanden duurt;
d. in het geval van betalingsachterstand van de door de Klant verschuldigde bedragen, meer dan 8 (acht) kalenderdagen na de schriftelijke kennisgeving aan die Klant.

7.3. De Vennootschap heeft bovendien het recht om, indien zij de Overeenkomst opzegt op basis van artikel 7.2 hierboven:
a. de Account van de Klant op te schorten of af te sluiten;
b. buiten wat is voorzien onder het punt c. hierna, de betaling te eisen van de prestaties die voor de Klant tot aan de opzeggingsdatum werden uitgevoerd;
c. bij wijze van boete, elk bedrag dat de Klant op de opzeggingsdatum van Overeenkomst heeft betaald te houden en om van de Klant de betaling van het geheel van de resterende jaarlijkse licenties te vragen die krachtens de Overeenkomst voor de Software zijn verschuldigd;
d. te eisen dat het Communicatiemateriaal geleverd aan de Klant in uitvoering van de Overeenkomst op eerste verzoek zou worden teruggegeven.

7.4. De Klant heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen zonder voorafgaande kennisgeving (vooropzeg) noch vergoeding, in het geval dat de Vennootschap het nalaat om aan zijn contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, en, in het geval dat deze nalatigheid kan worden verholpen, de Vennootschap geen oplossing biedt binnen de vijftien (15) kalenderdagen die volgen op de schriftelijke kennisgeving van de Klant.

7.5 Indien de Klant de Overeenkomst opzegt buiten wat in Artikel 7.4 is voorzien, zal hij de Vennootschap volgende schadevergoedingen verschuldigd zijn:
– 50% van het voorschot indien de opzegging gebeurt binnen de zeven (7) dagen volgend op de ondertekening van de Overeenkomst;
– het gehele voorschot indien de opzegging later geschiedt dan de zeven (7) dagen volgend op de ondertekening van de Overeenkomst, verhoogd met de boetes voorzien in Artikel 7.3 c.

7.6. Op de vervaldatum van de Overeenkomst, zullen de Aangeleverde data in voorkomend geval worden terugbezorgd aan de Klant volgens de modaliteiten en voorwaarden voorzien in de Overeenkomst.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

8.1. Elke partij verbindt zich ertoe alle informatie die door de andere partij als vertrouwelijk wordt aangegeven en waartoe zij toegang heeft of moet hebben in het kader van de Overeenkomst als vertrouwelijk te beschouwen en niet te verspreiden. Elke uitwisseling van vertrouwelijke informatie gebeurt schriftelijk. Voor de vertrouwelijke informatie die door de ene partij aan de andere partij mondeling of visueel wordt verstrekt tijdens een bijeenkomst, zal de partij die de informatie ontvangt op de hoogte worden gebracht van het vertrouwelijke karakter van die informatie op het moment van haar verspreiding. Dat vertrouwelijke karakter zal schriftelijk moeten worden bevestigd binnen een termijn van dertig (30) dagen volgend op de mondelinge of visuele verspreiding van de informatie. Elke partij blijft eigenaar van de informatie die zij aan de andere partij verstrekt.

8.2. Tenzij de Partijen anders overeenkomen, zullen onder meer als vertrouwelijk worden beschouwd: de Resultaten die niet worden gedekt door een communicatielicentie, alsook de informatie met betrekking tot de activiteiten van elke Partij (strategie, financiële, technische of commerciële informatie, enz.).

8.3. Moeten niet als vertrouwelijk worden beschouwd:
a. informatie van een partij die ze zelf publiek maakte;
b. informatie die legaal werd verkregen door een derde die niet aan de geheimhoudingsplicht is gebonden;
c. informatie die is gekend of onafhankelijk door een partij werd ontwikkeld vooraleer die in het kader van de Overeenkomst werd overgedragen, en waarvan die partij het bewijs kan leveren.
d. informatie die tot het publieke domein behoort op het moment dat ze wordt gecommuniceerd of later, zonder de tussenkomst noch fout van de partij die ze ontving.

8.4. Elke partij verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om het vertrouwelijke karakter te bewaren van de vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontving, en om onder meer:
a. geen vertrouwelijke informatie, geheel, noch gedeeltelijk, mondeling noch schriftelijk, te verspreiden behalve aan de aangestelde onderaannemers of vertegenwoordigers van de partijen die de informatie nodig hebben in het kader van de Overeenkomst. Die laatsten zullen worden geïnformeerd over de inhoud en de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, en elke partij wordt aansprakelijk gesteld voor de fouten die in dit kader worden gemaakt door een van hun werknemers of vertegenwoordigers. Elke partij verbindt zich ertoe om aan de andere partij, als die laatste erom vraagt, de namen mee te delen van de personen die toegang hadden tot de vertrouwelijke informatie;
b. de vertrouwelijke informatie aan geen enkele derde te verstrekken tenzij met het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de andere partij, en behalve in de gevallen die uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn voorzien.
c. de vertrouwelijke informatie slechts te gebruiken om de doelstellingen van de Overeenkomst te realiseren;
d. op eenvoudige verzoek van de andere partij, zo snel mogelijk elk document, alsook alle kopieën, nota’s, opnames, memoranda of elk ander document dat door haar werd opmaakt en vertrouwelijke informatie bevat aan haar terug te bezorgen.
e. in de veronderstelling dat een gerechtelijke of administratieve overheid het bevel geeft om haar het geheel of een gedeelte te verstrekken van de vertrouwelijke informatie van de andere partij, dan moet de partij de andere partij hierover inlichten binnen de vierentwintig (24) uur na de kennisneming van voornoemd bevel. De betrokken partij verbindt zich ertoe om slechts die informatie te verstrekken die zij wettelijk gezien mag verspreiden en zij zal ervoor zorgen dat de informatie, in de mate van het mogelijke, vertrouwelijk wordt behandeld.

8.5. De geheimhoudingsplicht omschreven in de Overeenkomst geldt zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst als na het verstrijken ervan.

Artikel 9: Prijs, betaling en taxen

9.1. De Overeenkomst zal de Prijs vastleggen die van toepassing is op de Diensten die door de Vennootschap aan de Klant worden geleverd.

9.2. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks te herzien in het begin van het jaar volgens de formule Tn = To (0,2 + 0,8 (Sn/So)) (waar Tn = nieuw tarief; To = vorig tarief; Sn = referteloonkosten (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten)) gepubliceerd door Agoria, federatie van de technologische industrie, die gelden in de maand die de herziening van het tarief voorafgaat; So = referteloonkosten (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria, die gelden in de maand voor de Overeenkomst van kracht gaat.

9.3. De Klant zal bij de ondertekening van de Overeenkomst een voorschot storten, dat voornamelijk overeenstemt met de installatiekosten van de Software.

9.4. Elke voorschotfactuur of andere factuur is contant betaalbaar.

9.5. Alle rechten en heffingen zullen erbovenop worden gefactureerd tegen het tarief dat op de factuurdatum van kracht is. Hetzelfde geldt voor de kosten verbonden aan verpakking, transport en levering van het Communicatiemateriaal, die apart zullen worden gefactureerd. De facturen zijn netto zonder korting betaalbaar volgens het betalingsschema dat de beide partijen hebben vastgelegd.

9.6. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege rente dragen, zonder enige voorafgaande formaliteit. De rente bedraagt tien procent (10 %) per jaar en is van toepassing vanaf de betaaldatum die op de factuur staat tot aan de volledige betaling. De Vennootschap zal het recht hebben om de uitvoering van de Diensten op te schorten tot aan de betaling van de factuur, onverminderd de schadevergoeding waarop zij aanspraak zou kunnen maken en haar recht om de Overeenkomst voortijdig op te zeggen zoals voorzien in Artikel 7.2.

Artikel 10: Overmacht

10.1. De Vennootschap zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet-uitvoering of de achterstand in de uitvoering van een verplichting in de Overeenkomst, als gevolg van een geval van Overmacht, op voorwaarde dat de Vennootschap alle nodige maatregelen neemt om de gevolgen van de Overmachtssituatie te beperken.

10.2. De Overeenkomst zal worden opgeschort gedurende de gehele periode van Overmacht. Echter, indien het geval van Overmacht meer dan twee (2) maanden duurt, zullen de partijen elkaar ontmoeten om de voorwaarden te spreken voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Bij het mislukken van de onderhandelingen zullen de partijen de Overeenkomst kunnen opzeggen overeenkomstig Artikel 7.2. van de Algemene voorwaarden.

10.3. De Vennootschap verbindt zich ertoe de Klant op de hoogte te stellen van een geval van Overmacht, van zodra zij er kennis van heeft.

Artikel 11: Wijziging van de Algemene voorwaarden

De Vennootschap behoudt zich het recht toe de Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Elke belangrijke wijziging van de Algemene voorwaarden zal slechts op de lopende Overeenkomsten van toepassing zijn mits aanvaarding van de Klant, die er zich niet kan tegen verzetten zonder gegronde reden.

Het akkoord van de Klant zal niet zijn vereist voor onder meer volgende wijzigingen: definities van de Allergenen, de Aangeleverde data, de Milieu-impact en de Resultaten, wijziging van de inhoud en/of de vorm van de Presentatiefiche van de Gerechten.

Artikel 12: Algemene bepalingen

12.1. Tenzij anders door de partijen overeengekomen, zal elke kennisgeving tussen de partijen geldig verlopen via de gewone post, per fax of via e-mail met een ontvangstbewijs. Elke adreswijziging moet schriftelijk aan de andere partij worden meegedeeld.

12.2. De eventuele nietigheid van een van de clausules van de Overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst tot gevolg. In het geval van nietigverklaring van een clausule uit de Overeenkomst, zullen de partijen samen zo snel mogelijk een nieuwe clausule opstellen waarvan de inhoud en de economische gevolgen zo dicht mogelijk aansluiten bij de nietige clausule.

12.3. In het geval er na de sluiting van de Overeenkomst of van haar aanvullingen, gebeurtenissen plaatsvinden die niet bij de sluiting ervan konden worden voorzien, die tot gevolg hebben dat de volledige structuur van de Overeenkomst is verstoord, kan de Vennootschap de herziening vragen van de Overeenkomst of van een van haar aanvullingen, opdat de originele structuur van de Overeenkomst kan worden hersteld.

12.4. De Overeenkomst legt het akkoord tussen de partijen in zijn geheel vast. De bepalingen van de Overeenkomst vernietigen en heffen alle bepalingen op van voorgaande akkoorden en regelingen die tussen de partijen werden vastgelegd en die betrekking hadden op het voorwerp van de Overeenkomst.

12.5. De Overeenkomst wordt afgesloten tussen twee onafhankelijke rechtspersonen, en geen van beide heeft de bevoegdheid noch de hoedanigheid om de andere te binden tegenover derden.

12.6. Wanneer een van de partijen het nalaat om een bepaling uit de Overeenkomst te doen gelden of om aan de andere partij de uitvoering te eisen van een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan zal die nalatigheid in geen geval kunnen worden geïnterpreteerd als een actuele of toekomstige afstand van de mogelijkheid om zich op deze bepalingen te beroepen.

12.7. Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, zullen de Artikels 4, 5, 7 en 8 van de Algemene voorwaarden blijven gelden na de beëindiging van het contract, wat ook de reden hiervoor moge zijn.

Artikel 13: Geschillenregeling

13.1. Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst zal, bij gebrek aan minnelijke schikking, onderworpen zijn aan de bevoegde hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel, België.

13.2. Op de Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing